Een huis opdelen in appartementen, kamerwoningen of studio’s is altijd en overal vergunningsplichtig. Zelfs als je hiervoor geen bouwwerken uitvoert. Ook het verminderen van het aantal woongelegenheden (bijvoorbeeld door twee appartementen samen te voegen) is vergunningsplichtig.

Geen vergunningsplicht bij zorgwonen in eigen woning!

Zorgwonen is het creëren van een kleinere woongelegenheid binnen een bestaande woning zodat maximaal twee oudere of hulpbehoevende personen kunnen inwonen. Hierbij wordt de vergunningsplicht onder voorwaarden vervangen door een meldingsplicht.

Hier vindt u de algemene voorwaarden die in heel Vlaanderen gelden. De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

 • ouder worden in eigen woning
 • ouder worden in eigen woning
 • ouder worden in eigen woning

Vergunning nodig?

– Het maken van een zorgwoning is altijd meldingsplichtig, op voorwaarde dat dit gebeurt binnen het bestaande bouwvolume.
– Wordt de woning uitgebreid, dan geldt de vrijstelling niet. Een vergunning voor stedenbouwkundige handelingen is dan nodig.

Meldingsplicht bij zorgwonen

Als u een zorgwoning gaat inrichten  binnen het bestaande bouwvolume, met of zonder bouwwerken, wordt de vergunningsplicht vervangen door een meldingsplicht. Uw woning is een zorgwoning als voldaan is aan volgende voorwaarden:

 • In de bestaande woning wordt 1 kleinere (ondergeschikte) wooneenheid gecreëerd. Het is niet mogelijk om twee of meer aparte zorgwoningen te creëren in één hoofdwoning.
 • De ondergeschikte wooneenheid vormt één fysiek geheel met de hoofdwoning (geen vrijstaand bijgebouw of mobiele zorgunit)
 • De ondergeschikte wooneenheid, de ruimten die gedeeld worden met de hoofdwoning niet meegerekend, maakt ten hoogste een derde uit van het bouwvolume van de volledige woning.
 • De hoofdwoning en de ondergeschikte woning zijn eigendom van dezelfde eigenaar(s).
 • De creatie van een ondergeschikte wooneenheid gebeurt met het oog op het huisvesten van:
  • ofwel ten hoogste 2 personen, waarvan minstens 1 persoon van 65 jaar of ouder
  • ofwel ten hoogste 2 personen, waarvan minstens 1 hulpbehoevend (kinderen die ten laste zijn van de hulpbehoevende persoon worden niet meegerekend bij het bepalen van het maximum van 2 personen). De hulpbehoevende is:
  • een persoon met een handicap
  • een persoon die in aanmerking komt voor een tegemoetkoming van de Vlaamse Sociale Bescherming (vroeger zorgverzekering)
  • een persoon die hulp nodig heeft om zelfstandig te wonen.
  • De hulpbehoevende personen kunnen zowel in de hoofdwoning als in de ondergeschikte woning wonen.